Dofinansowanie środków chłonnych z e-potwierdzeniem zlecenia

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. – e-potwierdzanie zlecenia

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące wystawiania i realizacji zleceń na wyroby medyczne w związku z wprowadzeniem e-potwierdzenia zlecenia.  Pacjenci nie będą musieli udawać się do NFZ osobiście celem potwierdzenia zlecenia, zrobią to podczas wizyty u lekarza lub korzystając z teleporady.

1. Droga pacjenta do pozyskania zlecenia

Krok 1.
Pacjent udaje się lub kontaktuje się z osobą uprawnioną do wystawienia zlecenia, która wystawi zlecenie i potwierdzi je w NFZ za pomocą platformy eZWM. Osoba uprawniona do wystawienia zlecenia drukuje zlecenie i potwierdza je pieczątką i podpisem (w przypadku teleporady podaje numer zlecenia).

Tylko w sytuacji braku dostępu do serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu weryfikacja zlecenia i potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na etapie wystawiania zlecenia są dokonywane w siedzibie wybranego przez pacjenta Oddziału Wojewódzkiego Funduszu


Krok 2.
Pacjent udaje się ze zleceniem do apteki lub sklepu medycznego w celu realizacji. Osoba realizująca odnajduje zlecenie w systemie na podstawie numeru zlecenia nadanego przez system NFZ oraz numeru PESEL pacjenta lub daty urodzenia – pobiera je do realizacji i dokonuje realizacji zlecenia w systemie. Po poprawnym dokonaniu realizacji zlecenie automatycznie zapisuje się w pliku w formacie PDF. Następnie osoba realizująca zlecenie drukuje. Zlecenie musi być opatrzone podpisami osoby realizującej i odbierającej. Pacjent zostawia zlecenie w punkcie realizacji, gdzie jest przechowywane.

W przypadku częściowej realizacji zlecenia, pacjent nie idzie ponownie do osoby wystawiającej zlecenie, lecz dokonuje realizacji w tym samym punkcie realizacji, w którym zrealizował pierwszą część wystawionego zlecenia. W tym celu potrzebuje numeru pierwotnie wystawionego zlecenia oraz numeru PESEL lub datyurodzenia.

1600x1000---Schemat e-zlecenie.jpg

2. Platforma do realizacji zleceń – eZWM

Od 1 stycznia wszystkie zlecenia są wystawiane i realizowane przy pomocy platformy eZWM – jest to bezpłatnie udostępniona przez NFZ centralna aplikacja internetowa.

Do pracy z systemem niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz konta dostępowego do systemu.

 

Platforma e-ZWM dostępna jest tutaj

 

W ramach aplikacji realizowane są procesy:

• Wystawienie zlecenia
• Przekazanie zlecenia do weryfikacji OW NFZ
• Pobranie wyniku weryfikacji z NFZ
• Wydruk zlecenia zaopatrzenia
• Pobranie zlecenia zaopatrzenia do realizacji
• Aktualizacja danych dofinansowania wg uprawnień pacjenta na dzień przyjęcia do realizacji
• Rejestrację realizacji zlecenia zaopatrzenia


Podniżej odnajdą Państwo filmik instruktażowy dotyczący realizacji zlecenia w eZWM udostępniony przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia:

Filmik instruktażowy NFZ.jpg

Dostęp do aplikacji eZWM bazuje na kontach do SZOI lub PORTALU Świadczeniodawcy. W praktyce oznacza to, że aby stworzyć dostęp do eZWM należy wejść na SZOI lub PORTAL Świadczeniodawcy i tam utworzyć dostęp do eZWM. Każda apteka musi to zrobić samodzielnie na swoim koncie.

1600x1000---Logowanie SZOI.jpg

Jak krok po kroku stworzyć dostęp do eZWM?

PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY:

Woj. (Dolnośląskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Opolskie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie)

1600x1000_Mapa-Polski PORTAL.jpg

Krok 1

Należy zalogować się do Portalu Świaczeniodawcy, przejść na dół strony i odnaleźć: Administracja i Opcje kliknąć w: Administracja Prawami Dostępu → następnie Dodawanie użytkownika → Uzupełniamy wszystkie wymagane pola i nadajemy hasło, zaznaczamy uprawnienia Administrator → zaznaczamy zgodę → klikamy dodaj → pojawia się zielony komunikat informujący o dodaniu nowego użytkownika.

Krok 2

Klikamy na górze strony w listę użytkowników → przenosimy się do widoku z listą użytkowników i na dole strony odnajdujemy stworzonego przez nas użytkownika → klikamy w nazwę użytkownika (identyfikator)

→ rozwija się lista różnych uprawnień → przechodzimy na dół strony i zaznaczamy → uprawnienia dostępowe do eZWM.

• W ten sposób utworzyliśmy użytkownika dostępowego do eZWM o uprawnieniach administratora. Do każdego konta musi być dodany minimum jeden użytkownik z uprawnieniami administratora. Pozostali użytkownicy mogą być dodani z pominięciem uprawnień administracyjnych.

• Jeżeli dodamy użytkownika z uprawnieniami administratora – należy pamiętać, że ustalone dla niego hasło może spowodować zmianę hasła również do Portalu Świadczeniodawcy.

SZOI:

Woj. Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Mazowieckie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

1600x1000-_Mapa-Polski SZOI.jpg

Operacje na SZOI 

Krok 1

Należy zalogować się do SZOI → przejść do zakładki Administrator (u góry po prawej stronie) → kliknąć w Operator → dodawanie operatora → w tym miejscu należy uzupełnić wymagane dane → klikamy Zatwierdź

Krok 2

Wracamy ponownie do zakładki Administrator (u góry po prawej stronie) → Zarządzanie systemami centralnymi→ (rozwija się drzewko) klikamy → ZZ → Dodawanie uprawnień administratora → klikamy na słownik (ikonka po prawej stronie) → pojawia się lista operatorów – poprzez kliknięcie w nazwę wybieramy tego, którego utworzyliśmy → wyskakuje komunikat, operacja została dodana pomyślnie → klikamy OK

• W ten sposób utworzyliśmy użytkownika dostępowego do eZWM o uprawnieniach administratora.

Do każdego konta musi być dodany minimum jeden użytkownik z uprawnieniami administratora.

• Jeżeli chcemy dodać konto, które nie będzie administracyjne, a uprawnione do logowania do eZWM wówczas pomijamy krok 2 dotyczący dodawania uprawnień administratora. Wykonujemy tylko krok 1 dodawanie operatora. 

Operacje na eZWM 

Uprawnienia do realizacji dla operatora należy dodać po zalogowaniu się danymi Administratora do aplikacji eZWM, wchodząc w zakładkę Administracja > Operatorzy > uprawnienia (kolumna „Operacje”), następnie zaznaczając znak przy „Praca z modułem użytkownika” i zatwierdź. 

Po dokonaniu powyższych czynności konto operatora otrzyma funkcjonalność poprawnego logowania się i korzystania z aplikacji eZWM.

WAŻNE!

Operator lub Użytkownik - powinien być założony dla każdej osoby zatrudnionej w aptece zgłoszonej w umowie do wydawania pieluchomajtek

Administrator – najlepiej aby był to kierownik lub właściciel apteki lub inna osoba wskazana do tej funkcji przez kierownika lub właściciela


Niezależnie od tego czy korzystają Państwo z Portalu Świadczeniodawcy czy SZOI aplikacja eZWM dla całej Polski – ma wygląd graficzny zbliżony do obecnego SZOI a nie Portalu Świadczeniodawcy.

3. Wystawienie i weryfikacja zlecenia

Zlecenie jest potwierdzane i weryfikowane podczas wizyty pacjenta u osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia (lub w trakcie teleporady). Weryfikacja zlecenia i potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, odbywają się za pośrednictwem serwisów internetowych Funduszu, który dokonuje:

• potwierdzenia posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorcę na etapie wystawiania zlecenia oraz na etapie jego przyjęcia do realizacji;
• weryfikacji zlecenia na etapie wystawienia zlecenia.

Tylko w sytuacji braku dostępu do serwisów internetowych weryfikacja zlecenia i potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na etapie wystawiania zlecenia są dokonywane w siedzibie wybranego przez pacjenta oddziału wojewódzkiego Funduszu.

Potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń jest dokonywane na podstawie:
• eWUŚ
• Oświadczenie pacjenta
• Inne dokumenty potwierdzające uprawnienia

Weryfikacja zlecenia polega na:
• Weryfikacja, czy pacjentowi należy się dany wyrób medyczny
• Wyznaczenie kodu wyrobu
• Wyznaczenie poziomu dofinansowania
• Wyznaczenie limitu cenowego i ilościowego

Prostatitis.jpg

Zlecenie będzie miało nadawany automatycznie, unikatowy numer, po którym będzie identyfikowane. Numer ten będzie posiadał następujący schemat: W-RR-NNNNNNNNN-K. Będzie nadawany niezależnie od wyniku weryfikacji zlecenia w NFZ i drukowany na formularzu zlecenia zaopatrzenia w postaci ciągu cyfr oraz kodu paskowego.

Weryfikacja zlecenia jest uznana za pozytywną w przypadku, gdy nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia do weryfikowanego zlecenia lub zlecenie zostanie opatrzone informacją wskazującą na jego poprawność oraz zostanie ustalony limit finansowania ze środków publicznych wyrobu medycznego wskazanego w zleceniu.

4. Realizacja zlecenia

Zasady ogólne

Realizacja zlecenia rozpoczyna się z dniem przyjęcia przez aptekę lub sklep medyczny zlecenia do realizacji, a kończy z dniem wydania wyrobu medycznego.

Zgodnie z ustawą o przyjęciu zlecenia do realizacji apteka/sklep medyczny informuje Narodowy Fundusz Zdrowia za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu (platforma eZWM) a w przypadku braku dostępu do nich – niezwłocznie po usunięciu tej przeszkody. Oznacza to, że każde zlecenie musi być odnotowane w systemie. System zawiera możliwość wprowadzenia zlecenia wstecznie. Nie ma możliwości realizacji nowych zleceń tylko na papierze z pominięciem systemu eZWM. Należy pamiętać, że przyjęcie do realizacji zlecenia może nastąpić wyłącznie w przypadku wcześniejszej pozytywnej weryfikacji zlecenia.

Apteka/sklep medyczny, który przyjął do realizacji zlecenie, jest zobowiązany do sprawdzenia:

• braku upływu okresu, w którym zlecenie może zostać zrealizowane

• wieku świadczeniobiorcy, jeżeli ma wpływ na limit finansowania

Apteka/sklep medyczny, jest zobowiązany do dokonania zmiany ustalonego limitu finansowania ze środków publicznych wyrobu medycznego wskazanego w zleceniu, na zgodny ze stanem prawnym i faktycznym na dzień przyjęcia zlecenia do realizacji. Zmiana ta jest dokonywana za pośrednictwem platformy eZWM, a w przypadku braku dostępu do niej – przez aptekę/sklep medyczny samodzielnie.

Weryfikacja uprawnień dodatkowych

• Jeżeli pacjent przedstawi, że posiada uprawnienia dodatkowe należy te dane zaktualizować w systemie i ustalić odpowiednio limit.
• Jeżeli upłynęła już data ważności dokumentu na podstawie, której pacjent miał potwierdzone zlecenie z uprawnieniami dodatkowymi również należy zaktualizować dane i limit.
• Zlecenie może zostać zrealizowane z uwzględnieniem uprawnień dodatkowych tylko, do dnia upływu wskazanego na zleceniu terminu ważności dokumentu potwierdzającego te uprawnienia.

374x187_TPW_Farmaceutka.jpg

Zmiana limitu

• W przypadku, kiedy apteka lub sklep medyczny dokona zmiany limitu niezgodnie ze stanem faktycznym i prawnym i pobierze w ten sposób należność od pacjenta – jest zobowąizana zwrócić Funduszowi różnicę kwoty.  
• W przypadku zaniechania przez aptekę lub sklep medyczny zmiany limitu na zgodny ze stanem faktycznym i prawnym i pobrania należności niezgodnie z poprawnym limitem – jest zobowiązana zwrócić Funduszowi różnicę kwoty.

Okresy realizacji zleceń

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, w tym ich kontynuacja, są wystawiane na okres nie dłuższy niż 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia ich wystawienia. W przypadku, gdy weryfikacja zlecenia odbyła się za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych  Funduszu, zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne są wystawiane na okres nie dłuższy niż  12 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia wystawienia. Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, w tym ich kontynuacja, wystawione na więcej niż jeden miesiąc kalendarzowy mogą być realizowane częściami obejmującymi okresy nie krótsze niż miesiąc i nie dłuższe niż 6 miesięcy.

Blokada realizacji zlecenia

Apteka lub sklep medyczny odznacza w systemie pobranie zlecenia do realizacji i tym samym blokuje  możliwość realizacji tego zlecenia w innym miejscu realizacji. Oznacza to, że w przypadku próby pobrania ponownie tego samego zlecenia w systemie pojawi się komunikat o blokadzie.

5. Wzór zlecenia

Zlecenie składa się z czterech części.

CZĘŚĆ I
Uzupełniana przez osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia
• Dane podmiotu
• Dane świadczeniobiorcy
• Uprawnienia dodatkowe/inne
• Określenie wyrobu medycznego
• Dodatkowe wskazania
• Dane osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia

CZĘŚĆ II
OW NFZ – Weryfikacja zlecenia (przez eZWM lub fizycznie w NFZ)
• Wynik weryfikacji zlecenia
• Potwierdzenie limitu finansowania
albo
• Przyczyna negatywnej weryfikacji
• Informacje dla świadczeniobiorcy
• Dane potwierdzenia weryfikacji zlecenia

CZĘŚĆ III i IV
Świadczeniodawca realizujący zlecenie
• Dane świadczeniodawcy – realizatora
• Potwierdzenie uprawnień i limitu finansowania
• Dane dotyczące wydanego wyrobu medycznego
• Potwierdzenie wydania wyrobu medycznego
• Potwierdzenie odbioru wyrobu medycznego

nowy wzor 1.jpg

Uzupełnione zlecenie będzie drukowane z platformy eZWM na podstawie wpisanych w systemie danych:

• Przez osobę wystawiająca – po wystawieniu zlecenia i potwierdzeniu z NFZ przy pomocy platformy eZWM (nie dotyczy w przypadku teleporady)

• Przez osobę realizującą – po dokonaniu realizacji zlecenia

Wyjątkiem są sytuacje, kiedy system eZWM nie działa, wówczas zlecenie jest wypisywane przez lekarza w formie papierowej, drukuje on również 3 stronę, z którą pacjent udaje się do Oddziału NFZ celem potwierdzenia.

W przypadku realizacji zlecenia – każde zlecenie musi być zarejestrowane w systemie (jest to możliwe wstecznie – gdyby w danym momencie nie działał system), w związku z tym każde zlecenie należy wydrukować z systemu.

6. Skrócony wzór zlecenia

Skrócony wzór zlecenia obowiązuje od 1 lipca 2020 r. Składa się łącznie z dwóch stron, z czego pierwszą wypełnia osoba wystawiająca a drugą realizująca zlecenie.
Wzór obowiązuje w przypadku kontynuacji wcześniej wystawionego 4 stronicowego zlecenia.
Jest wystawiany przez ten sam podmiot, który wystawił pierwotne zlecenie 4 stronicowe.
Zlecenie może być realizowane w dowolnej aptece czy sklepie medycznym – niekoniecznie  w tym samym miejscu, w którym było realizowane zlecenie pierwotnie wystawione.

pharmacy-partnering-computer.jpg

7. e-zlecenie

Planowana jest dalsza elektronizacja obecnego systemu e-potwierdzania zleceń i wprowadzenie tzw. pełnego e-zlecenia. 
Gdy tylko uzyskamy dodatkowe informacje, będziemy Państwa informować na bieżąco.