Dofinansowanie środków chłonnych z e-potwierdzeniem zlecenia i e-zleceniem

Elektroniczna realizacja zleceń

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje, które pozwolą pozyskać wiedzę oraz ułatwią realizację zleceń na wyroby medyczne TENA:

1. Droga pacjenta do pozyskania zlecenia
2. Platforma do realizacji zleceń eZWM
3. Wystawianie i weryfikacja zleceń
4. Realizacja zlecenia
5. Wzór zlecenia
6. E-zlecenie

1. Droga pacjenta do pozyskania zlecenia

Krok 1.

Pacjent udaje się lub kontaktuje się z osobą uprawnioną w celu uzyskania zlecenia.
Osoba uprawniona wystawia zlecenie i potwierdza je w NFZ za pomocą platformy eZWM. 
 
Od 1 lipca 2023 r. funkcjonuje możliwość wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceń naprawy wyrobu medycznego w postaci elektronicznej (e-zlecenia)
Do 30 września 2023 r. osoba uprawniona do wystawienia zlecenia drukowała zlecenie i potwierdzała je pieczątką i podpisem, w przypadku teleporady podawała numer zlecenia
Od 1 października 2023 r. wystawianie e-zleceń podpisanych elektronicznie jest obligatoryjne
 
Tylko w sytuacji braku dostępu do serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu weryfikacja zlecenia i potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na etapie wystawiania zlecenia są dokonywane w siedzibie wybranego przez pacjenta Oddziału Wojewódzkiego Funduszu. Zlecenie można też przekazać do dowolnie wybranego OW NFZ z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności drogą elektroniczną (np. skan/email/fax).

Krok 2.
 
Pacjent udaje się do apteki lub sklepu medycznego w celu realizacji i przekazuje:
• identyfikator zlecenia oraz numer PESEL lub datę urodzenia,
• identyfikator zlecenia oraz kod dostępu lub numer PESEL oraz kod dostępu (dot. e-zlecenia).
 
Osoba realizująca odnajduje zlecenie w systemie na podstawie ww. danych, pobiera je do realizacji i dokonuje realizacji zlecenia w systemie. Po poprawnym dokonaniu realizacji realizator w razie potrzeby może wygenerować część III i IV zlecenia do pliku PDF.
W przypadku częściowej realizacji e-zlecenia, pacjent ma możliwość dokonywania realizacji w dowolnie wybranych punktach.

1600x1000---Schemat e-zlecenie.jpg

2. Platforma do realizacji zleceń – eZWM

Od 1 stycznia 2020 r. wszystkie zlecenia są wystawiane i realizowane przy pomocy platformy eZWM – jest to bezpłatnie udostępniona przez NFZ centralna aplikacja internetowa.

Platforma e-ZWM dostępna jest tutaj

W ramach aplikacji realizowane są procesy:

• Wystawienie zlecenia
• Przekazanie zlecenia do weryfikacji OW NFZ
• Pobranie wyniku weryfikacji z NFZ
• Wydruk zlecenia zaopatrzenia
• Pobranie zlecenia zaopatrzenia do realizacji
• Aktualizacja danych dofinansowania wg uprawnień pacjenta na dzień przyjęcia do realizacji
• Rejestracja realizacji zlecenia zaopatrzenia

Dostęp do aplikacji eZWM bazuje na kontach do SZOI lub PORTALU Świadczeniodawcy. W praktyce oznacza to, że aby stworzyć dostęp do eZWM należy wejść na SZOI lub PORTAL Świadczeniodawcy i tam utworzyć dostęp do eZWM. Każda apteka musi to zrobić samodzielnie na swoim koncie.

1600x1000---Logowanie SZOI.jpg

Jak krok po kroku stworzyć dostęp do eZWM?

PORTAL ŚWIADCZENIODAWCY:

Woj. (Dolnośląskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Opolskie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie)

1600x1000_Mapa-Polski PORTAL.jpg

Krok 1

Należy zalogować się do Portalu Świaczeniodawcy, przejść na dół strony i odnaleźć: Administracja i Opcje kliknąć w: Administracja Prawami Dostępu → następnie Dodawanie użytkownika → Uzupełniamy wszystkie wymagane pola i nadajemy hasło, zaznaczamy uprawnienia Administrator → zaznaczamy zgodę → klikamy dodaj → pojawia się zielony komunikat informujący o dodaniu nowego użytkownika.

Krok 2

Klikamy na górze strony w listę użytkowników → przenosimy się do widoku z listą użytkowników i na dole strony odnajdujemy stworzonego przez nas użytkownika → klikamy w nazwę użytkownika (identyfikator)

→ rozwija się lista różnych uprawnień → przechodzimy na dół strony i zaznaczamy → uprawnienia dostępowe do eZWM.

• W ten sposób utworzyliśmy użytkownika dostępowego do eZWM o uprawnieniach administratora. Do każdego konta musi być dodany minimum jeden użytkownik z uprawnieniami administratora. Pozostali użytkownicy mogą być dodani z pominięciem uprawnień administracyjnych.

• Jeżeli dodamy użytkownika z uprawnieniami administratora – należy pamiętać, że ustalone dla niego hasło może spowodować zmianę hasła również do Portalu Świadczeniodawcy.

SZOI:

Woj. Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Mazowieckie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

1600x1000-_Mapa-Polski SZOI.jpg

Operacje na SZOI 

Krok 1

Należy zalogować się do SZOI → przejść do zakładki Administrator (u góry po prawej stronie) → kliknąć w Zarządzanie operatorami → dodawanie operatora → w tym miejscu należy uzupełnić wymagane dane → klikamy Zatwierdź

Krok 2

Wracamy ponownie do zakładki Administrator (u góry po prawej stronie) → Zarządzanie systemami centralnymi→ (rozwija się drzewko) klikamy → ZZ → Dodawanie uprawnień administratora → klikamy na słownik (ikonka po prawej stronie) → pojawia się lista operatorów – poprzez kliknięcie w nazwę wybieramy tego, którego utworzyliśmy → wyskakuje komunikat, operacja została dodana pomyślnie → klikamy OK

• W ten sposób utworzyliśmy użytkownika dostępowego do eZWM o uprawnieniach administratora.

Do każdego konta musi być dodany minimum jeden użytkownik z uprawnieniami administratora.

• Jeżeli chcemy dodać konto, które nie będzie administracyjne, a uprawnione do logowania do eZWM wówczas pomijamy krok 2 dotyczący dodawania uprawnień administratora. Wykonujemy tylko krok 1 dodawanie operatora. 

Operacje na eZWM 

Uprawnienia do realizacji dla operatora należy dodać po zalogowaniu się danymi Administratora do aplikacji eZWM, wchodząc w zakładkę Administracja > Operatorzy > uprawnienia (kolumna „Operacje”), następnie zaznaczając znak przy „Praca z modułem użytkownika” i zatwierdź. 

Po dokonaniu powyższych czynności konto operatora otrzyma funkcjonalność poprawnego logowania się i korzystania z aplikacji eZWM.

WAŻNE!

Operator lub Użytkownik - powinien być założony dla każdej osoby zatrudnionej w aptece zgłoszonej w umowie do wydawania pieluchomajtek

Administrator – najlepiej aby był to kierownik lub właściciel apteki lub inna osoba wskazana do tej funkcji przez kierownika lub właściciela


Niezależnie od tego, czy korzystają Państwo z Portalu Świadczeniodawcy czy SZOI, aplikacja eZWM dla całej Polski ma wygląd graficzny zbliżony do obecnego SZOI, a nie Portalu Świadczeniodawcy.

3. Wystawienie i weryfikacja zlecenia

Zlecenie jest potwierdzane i weryfikowane podczas wizyty pacjenta u osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia (lub w trakcie teleporady). Weryfikacja zlecenia i potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, odbywają się za pośrednictwem serwisów internetowych Funduszu, który dokonuje:

• potwierdzenia posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorcę na etapie wystawiania zlecenia oraz na etapie jego przyjęcia do realizacji;
• weryfikacji zlecenia na etapie wystawienia zlecenia.

Tylko w sytuacji braku dostępu do serwisów internetowych weryfikacja zlecenia i potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na etapie wystawiania zlecenia są dokonywane w siedzibie wybranego przez pacjenta oddziału wojewódzkiego Funduszu lub za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności drogą elektroniczną (np. skan/email/fax).


Potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń jest dokonywane na podstawie:

• eWUŚ
• Oświadczenie pacjenta
• Inne dokumenty potwierdzające uprawnienia

Weryfikacja zlecenia polega na:
• Sprawdzeniu, czy pacjentowi należy się dany wyrób medyczny
• Wyznaczeniu kodu wyrobu (Y.06.01.00, Y.06.01.01)
• Wyznaczeniu limitu cenowego i ilościowego

Prostatitis.jpg

Zlecenie ma nadawany automatycznie unikatowy identyfikator. Identyfikator dla zleceń papierowych pozostaje w obecnym kształcie (W-RR-NNNNNNNNN-K). Dla zleceń wystawianych elektronicznie posiada nowy format składający się z 19 lub 20 znaków (5-XXXXXXXX-XXXXXXXX). Nadawany jest niezależnie od wyniku weryfikacji zlecenia w NFZ i widoczny na formularzu zlecenia zaopatrzenia w postaci ciągu znaków oraz kodu kreskowego.

Weryfikacja zlecenia jest uznana za pozytywną w przypadku, gdy nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia do weryfikowanego zlecenia lub zlecenie zostanie opatrzone informacją wskazującą na jego poprawność oraz zostanie ustalony limit finansowania ze środków publicznych wyrobu medycznego wskazanego w zleceniu.

4. Realizacja zlecenia

Zasady ogólne

Realizacja zlecenia rozpoczyna się z dniem przyjęcia przez aptekę lub sklep medyczny zlecenia do realizacji, a kończy z dniem wydania wyrobu medycznego.

Zgodnie z ustawą o przyjęciu zlecenia do realizacji apteka/sklep medyczny informuje Narodowy Fundusz Zdrowia za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu (platforma eZWM), a w przypadku braku dostępu do nich – niezwłocznie po usunięciu tej przeszkody. Oznacza to, że każde zlecenie musi być odnotowane w systemie. System zawiera możliwość wprowadzenia zlecenia wstecznie. Nie ma możliwości realizacji nowych zleceń tylko na papierze z pominięciem systemu eZWM. Należy pamiętać, że przyjęcie do realizacji zlecenia może nastąpić wyłącznie w przypadku wcześniejszej pozytywnej weryfikacji zlecenia.

Apteka/sklep medyczny, który przyjął do realizacji zlecenie, jest zobowiązany do sprawdzenia:

• braku upływu okresu, w którym zlecenie może zostać zrealizowane,
• wieku świadczeniobiorcy, jeżeli ma wpływ na limit finansowania,
• poprawności danych dotyczących uprawnień pacjenta,
• posiadanie prawa do świadczeń.
 
Apteka/sklep medyczny, jest zobowiązany do dokonania zmiany ustalonego limitu finansowania ze środków publicznych wyrobu medycznego wskazanego w zleceniu, na zgodny ze stanem prawnym i faktycznym na dzień przyjęcia zlecenia do realizacji. Zmiana ta jest dokonywana za pośrednictwem platformy eZWM, a w przypadku braku dostępu do niej – przez aptekę/sklep medyczny samodzielnie.

Weryfikacja uprawnień dodatkowych

• Jeżeli pacjent przedstawi, że posiada uprawnienia dodatkowe należy te dane zaktualizować w systemie i ustalić odpowiednio limit.
• Jeżeli upłynęła już data ważności dokumentu na podstawie, której pacjent miał potwierdzone zlecenie z uprawnieniami dodatkowymi również należy zaktualizować dane i limit.
• Zlecenie może zostać zrealizowane z uwzględnieniem uprawnień dodatkowych tylko, do dnia upływu wskazanego na zleceniu terminu ważności dokumentu potwierdzającego te uprawnienia.

374x187_TPW_Farmaceutka.jpg

Zmiana limitu

• W przypadku, kiedy apteka lub sklep medyczny dokona zmiany limitu niezgodnie ze stanem faktycznym i prawnym i pobierze w ten sposób należność od pacjenta – jest zobowąizana zwrócić Funduszowi różnicę kwoty.  
• W przypadku zaniechania przez aptekę lub sklep medyczny zmiany limitu na zgodny ze stanem faktycznym i prawnym i pobrania należności niezgodnie z poprawnym limitem – jest zobowiązana zwrócić Funduszowi różnicę kwoty.

Okresy realizacji zleceń

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, w tym ich kontynuacja, mogą być realizowane częściami obejmującymi okresy nie krótsze niż miesiąc i nie dłuższe niż 6 miesięcy.

Dodatkowo zlecenia w formie e-potwierdzenia nie tracą swojej ważności w związku z wejściem od 1 października 2024 r. e-zlecenia i będą funkcjonować do końca okresu, na jaki zostały wystawione. 

Blokada realizacji zlecenia

Apteka lub sklep medyczny odznacza w systemie pobranie zlecenia do realizacji i tym samym blokuje w bieżącym miesiącu możliwość realizacji tego zlecenia w innym miejscu realizacji i innej umowie. Oznacza to, że w przypadku próby pobrania ponownie tego samego zlecenia w systemie pojawi się komunikat o blokadzie.

5. Wzór zlecenia

W związku z opublikowaniem Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego, wprowadzono nowe wzory zlecenia i zlecenia naprawy, które obowiązują od 1 lipca 2023 r.

Najważniejsze zmiany we wzorze zlecenia obejmują:

1. brak konieczności podpisywania III i IV części przez realizatora,

2. zmianę nazwy pola Unikalny numer identyfikacyjny na Identyfikator zlecenia. Identyfikator zlecenia dla zleceń papierowych pozostanie w obecnym kształcie. Dla e-zleceń posiada nowy format składający się z 19 lub 20 znaków, zaczynający się od cyfry 5.

3. konieczność wskazania rodzaju i numeru dokumentu uprawniającego pacjenta do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej w każdym przypadku, w którym potwierdzenie prawa do świadczeń następuje w sposób inny niż za pośrednictwem systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ),

4. obowiązek wpisania uzasadnienia medycznego w zakresie przyznania większej liczby sztuk wyrobu medycznego w przypadku uprawnienia dodatkowego 47ZN, 47DN albo 47ZDN, o którym mowa w art. 47 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

5. zmianę nazwy pola IV.A.3 Wytwórca, model, nazwa handlowa i numer seryjny na Producent, model, nazwa handlowa i kod UDI. Podanie kodu UDI jest obowiązkowe. W przypadku braku kodu UDI należy wskazać numer seryjny albo inny numer lub równoważny symbol jednoznacznie identyfikujący wyrób medyczny (np. numer EAN znajdujący się na opakowaniu).

Zlecenie składa się z czterech części.

CZĘŚĆ I
Uzupełniana przez osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia

• Dane podmiotu
• Dane pacjenta
• Uprawnienia dodatkowe/inne
• Określenie wyrobu medycznego
• Dodatkowe wskazania
• Dane osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia

CZĘŚĆ II
OW NFZ – Weryfikacja zlecenia (przez eZWM lub fizycznie w NFZ)
 
• Wynik weryfikacji zlecenia
• Potwierdzenie limitu finansowania
• Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
• Przyczyna negatywnej weryfikacji
• Dodatkowe informacje dla Pacjenta
• Potwierdzenie weryfikacji zlecenia

CZĘŚĆ III i IV
Realizacja zlecenia u świadczeniodawcy
 
• Przyjęcie do realizacji zlecenia
• Dane świadczeniodawcy realizującego zlecenie
• Potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, uprawnienia dodatkowego i limitu finansowania ze środków publicznych
• Dane dotyczące wydanego wyrobu medycznego
• Informacje dotyczące wydania wyrobu medycznego
• Dane dotyczące odbioru wyrobu medycznego

nowy wzor 1.jpg

Uzupełnione zlecenie jest dostępne w formie pdf na platformie eZWM i jest możliwość wydrukowania takiego zlecenia:

• Przez osobę wystawiającą – po wystawieniu zlecenia i potwierdzeniu z NFZ przy pomocy platformy eZWM,
• Przez osobę realizującą – po dokonaniu realizacji zlecenia.

UWAGA! 

Od 1 lipca 2023 r. w związku ze zniesieniem wymogu podpisu realizatora i osoby odbierającej nie ma konieczności drukowania III i IV części zlecenia.

Wyjątkiem są sytuacje, kiedy system eZWM nie działa, wówczas zlecenie jest wypisywane przez lekarza w formie papierowej, drukuje on również 3 stronę, z którą pacjent udaje się do Oddziału NFZ lub wysyła za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub drogą elektroniczną (np. skan/email/fax) celem potwierdzenia.

Każde zlecenie musi być zarejestrowane w systemie (w razie awarii systemu należy dokonać realizacji wstecznej).

6. e-zlecenie

Z dniem 1 lipca 2023 została uruchomiona funkcjonalność umożliwiająca wystawianie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceń naprawy wyrobu medycznego w postaci elektronicznej (e-zlecenia).

Czym jest e-zlecenie?

Zgodnie z art. 38 ust 4d ustawy o refundacji e-zlecenie wystawia się w formie dokumentu elektronicznego podpisywanego:
 
1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
2. podpisem zaufanym,
3. z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS).
 
Od 1 lipca do 30 września 2023 r. obowiązywał okres przejściowy, który dotyczył wyłącznie osób wystawiających zlecenie. Mieli oni możliwość, ale jeszcze nie obowiązek wystawiania zlecenia w formie e-zlecenia. Wystawianie e-zleceń jest było wówczas fakultatywne. W tym czasie była możliwość wystawiania i weryfikowania zleceń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, systemów łączności bądź w formie papierowej poza systemem e-ZWM.
 
Od 1 października 2023 r. obowiązuje jedynie forma elektroniczna zlecenia oznacza to, że osoba wystawiająca zlecenie ma obowiązek złożenia na dokumencie podpisu elektronicznego.
 
Pacjent, po pozytywnej weryfikacji zlecenia, otrzymuje, od wystawiającego zlecenie informację o wygenerowanym przez system eZWM numerze zlecenia bez konieczności wydruku tego dokumentu (nadal istnieje możliwość generacji i pobrania pliku PDF z I i II częścią zlecenia).
 
Realizacja e-zlecenia od 1 lipca 2023 r. w sklepie medycznym lub aptece odbywa się po przekazaniu przez pacjenta identyfikatora zlecenia oraz kodu dostępu lub numeru PESEL oraz kodu dostępu.
 
W przypadku zleceń na wyroby medyczne wystawianych w postaci elektronicznej, realizacja częściowa może być dokonywana u różnych świadczeniodawców
 
1. Oznacza to, że pacjent, który dokonał pierwszej realizacji e-zlecenia wystawionego na okres dłuższy niż 1 miesiąc w jednej aptece/sklepie medycznym, może kolejne miesiące zrealizować w innych aptekach/sklepach medycznych,
2. Może również zmienić świadczeniodawcę, czyli umowę i produkt, w której nastąpiła wcześniejsza realizacja. 
Pacjent nie musi posiadać wydrukowanego zlecenia. Informacja o wygenerowanych danych dostępowych do e-zlecenia będzie przekazywana pacjentowi za pośrednictwem sms, e-mail (identyfikator zlecenia oraz kod dostępu).

RX ikonografika info dla pacjenta.png