Warunki użytkowania

ESSITY AB (publ)  
Siedziba Firmy: Sztokholm, Szwecja
Numer rejestracyjny: 556012-6293

ESSITY POLAND SP. Z O.O.
Puławska 435A
02-801 WARSZAWA

Adres spółki: ul. Puławska 435a, 02-801 Warszawa Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000427360, NIP: 5252534850. Kapitał zakładowy: 100 000 000,00 zł, Kapitał zakładowy: 20 155 000,00 zł
 
Terminy “Essity”, “nas” czy “my” pojawiające się w niniejszych Warunkach Korzystania z Serwisu WWW odnoszą się do SvenskaCellulosaAktiebolaget Essity (publ) jako autora treści niniejszej strony www (zwanej dalej “Stroną”), chyba że autorzy innej Strony bądź serwisu na których pojawiają się niniejsze terminy określą inaczej. Niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu WWW mają zastosowanie do Stron oraz innych serwisów określonych w niniejszych Warunkach.
 
Przy tworzeniu treści niniejszej Strony oraz Warunków Korzystania z Serwisu WWW Essity odnosić się będzie do przepisów prawa szwedzkiego. Jednakże należy zastrzec, że ze względu na fakt, iż w skład Grupy Essity wchodzą jednostki rozmieszczone na całym świecie, w przypadku gdy autorem Strony bądź serwisu jest jednostka posiadająca siedzibę na terenie innego niż Szwecja kraju, przy dokonywaniu zmian bądź wprowadzaniu dodatkowych zasad uwzględnia się przepisy prawa kraju, w którym dana jednostka posiada swoją zarejestrowaną siedzibę. W powyższym przypadku zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa danego kraju, które w wymaganym przez nie stopniu stosowane są przez daną jednostkę.
 
Oświadczenie Prawne
 
Niniejsza strona zawiera treści opublikowane przez Essity będącego dostawcą usług, które mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Istnieje możliwość pobierania pojedynczych kopii przy zachowaniu poniższych warunków.
 
Pobieranie jakichkolwiek treści ze Strony, oznacza zgodę na stosowanie się do niniejszych warunków. W razie braku wyrażenia takiej zgody, nie należy korzystać z niniejszej Strony ani pobierać treści na niej zawartych.

Znaki Handlowe
 
Wszelkie nazwy, logo czy znaki handlowe stanowią własność Essity, podmiotów zależnych, firm powiązanych lub ich licencjobiorców bądź partnerów podmiotu typu joint venture. Znaki handlowe bądź nazwa marki mogą być wykorzystywane wyłącznie według zasad określonych w niniejszych Warunkach Korzystania; w innym przypadku należy uprzednio uzyskać pisemną zgodę od Essity.
 
Wszelkie wykorzystywanie znaków handlowych Essity w celach reklamy bądź promocji produktów Essity wymaga odpowiedniego pisemnego zatwierdzenia.
 
Ograniczenia w korzystaniu z serwisu/ Zgoda na powielanie treści
 
Wszelkie treści zawarte na niniejszej Stronie, takie jak tekst, grafika, logo, ikony, obrazy, nagrania audio, oprogramowanie stanowią własność Essity lub dostawców oraz podlegają ochronie zgodnie z międzynarodowymi oraz szwedzkimi przepisami dotyczącymi prawa autorskiego. Nieupoważnione wykorzystywanie bądź rozpowszechnianie jakichkolwiek treści z niniejszej Strony stanowić może naruszenie prawa autorskiego, przepisów odnoszących się do znaków handlowych oraz innych przepisów i może podlegać sankcjom przewidzianym w prawie cywilnym oraz karnym.
Niniejsza Strona ani żadna jej część nie może podlegać odtwarzaniu, kopiowaniu, powielaniu, sprzedaży, odsprzedaży ani innemu wykorzystywaniu w celach komercyjnych bez uzyskania wyraźnej pisemnej zgody od Essity. Dozwala się pobranie tylko raz na jeden komputer treści zawartej na Stronach Essity wyłącznie na prywatny, wewnętrzny i niekomercyjny użytek.
 
Nie zezwala się na wprowadzanie zmian, wykorzystywanie czy przekazywanie pobranych informacji w celach komercyjnych; nie zezwala się również na usuwanie z pobranych treści informacji dotyczących prawa autorskiego czy informacji o prawach własności intelektualnej. Użytkownik wyraża zgodę na przyjęcie odpowiedzialności za zapobieganie wszelkim próbom nieupoważnionego kopiowania treści oraz, w przypadku pracodawcy, zapewnienie przestrzegania niniejszych ograniczeń przez pracowników oraz kontrahentów.
 
Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich odpowiednich przepisów prawa autorskiego. Zezwala się na kopiowanie zawartości niniejszej Strony w celu zgłębienia jej treści; zezwala się również na drukowanie części bądź całej treści Strony wyłącznie do użytku prywatnego. Wszelkie inne wykorzystywanie Strony jest surowo zabronione. Nie zezwala się na framing z wykorzystaniem niniejszej Strony ani zamieszczanie linków do stron innych niż Strona Główna bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody. Essity nie udziela Użytkownikowi żadnych wyraźnych czy domniemanych praw w zakresie jakichkolwiek patentów, praw autorskich, znaków towarowych czy innych informacji objętych tajemnicą handlową.
 
Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Informacje zawarte na Stronie przedstawiono na zasadzie „tak, jak są” i nie udziela się na nie żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, łącznie z gwarancją pokupności, nienaruszalności własności intelektualnej lub przydatności do celów szczególnych. W razie zamieszczenia na swojej stronie linku przekierowującego na strony internetowe stron trzecich, Essity nie ponosi odpowiedzialności za treści i dokładność informacji zamieszczonych na tychże stronach, a umieszczanie na stronie Essity takich linków ma służyć wyłącznie wygodzie użytkownika.
 
Nawet w razie świadomości istnienia poniższych zagrożeń Essity w żadnym przypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym szkody wynikające z utraty dochodów czy zysków, tymczasowego zaprzestania działalności, utraty danych, wynikającej z wykorzystania bądź niezdolności do wykorzystania tychże danych.
 
Essity nie gwarantuje dokładności ani kompletności informacji, tekstu, grafiki, linków czy innych przedstawianych treści. Essity może w każdym momencie, bez uprzedzenia, wprowadzać zmiany co do treści, bądź przedstawianych produktów. Essity nie ma obowiązku uaktualniania informacji ani innych treści przedstawionych na Stronie.
 
Materiały Zamieszczane przez Użytkowników
 
Każdy materiał, informacje czy inne treści przesłane bądź zamieszczone na niniejszej Stronie uważa się za nieobjęte tajemnicą, niewyłączne, bezpłatne, nieodwołalne, podlegające w pełni sublicencjonowaniu oraz posiadające charakter nieautorski (“Treści"). Essity nie będzie ponosić odpowiedzialności za Treści.
 
Essity posiada zarówno w celach komercyjnych jak i niekomercyjnych prawo do ujawniania, kopiowania, rozpowszechniania, rejestrowania oraz/lub innego użytkowania Treści, łącznie z danymi, obrazami, dźwiękiem, tekstem oraz innymi przedstawianymi materiałami.
 
Przekazywanie Essity danych osobowych bądź zamieszczone ich na niniejszej Stronie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie przez Essity w celach ewaluacji dostarczanych informacji oraz promocji produktów i usług Essity, łącznie z przyznaniem prawa do transmisji tych danych za granicę oraz zamieszczania ich na Internecie. Za przetwarzanie danych osobowych odpowiedzialność określoną przepisami prawa szwedzkiego ponosi firma Essity z którą można kontaktować się w przypadku wykrycia błędów w danych osobowych bądź innych sprawach związanych z tymi danymi.
 
Zabrania się umieszczania na Stronie wszelkich Treści, które mogą zostać uznane za obraźliwe, naruszające prawo do prywatności osób trzecich, lub które mogą być odbierane jako materiały reklamowe, niestosowne bądź w jakikolwiek sposób naruszają przepisy prawa. Z chwilą ich wykrycia Essity usuwa takie treści i zastrzega sobie prawo do zabronienia ich autorom dalszego użytkowania Strony oraz serwisu.
Przy korzystaniu z usług stron trzecich, takich jak Facebook, zastosowanie mają również warunki tychże stron. Przykładowo, warunki przedstawione przez Facebook w „Oświadczeniu Dotyczącym Praw i Obowiązków” (“Statement of Rights and Responsibilities”) dotyczą wszystkich użytkowników oraz gości odwiedzających Facebook i należy się z nimi zapoznać przed korzystaniem z proponowanych przez takie strony trzecie usług.
 
Uwagi
 
Essity zastrzega sobie prawo do nieograniczonego czasowo wprowadzania zmian w Warunkach Korzystania z Serwisu WWW poprzez uaktualnianie niniejszego zapisu. Essity według własnego uznania zastrzega sobie prawo do (1) wprowadzania zmian w niniejszym Oświadczeniu Prawnym; (2) kontrolowania i usuwania wpisów; oraz/lub (3) zaprzestania udostępniania zawartości Strony, w każdej chwili bez uprzedniego powiadomienia.
 
W przypadku gdyby jakiekolwiek z warunków, zasad czy regulacji określonych w niniejszym Oświadczeniu Prawnym uznano za niezgodne z prawem, nieprawidłowe, nieważne lub z jakichś względów niewykonalne, nie narusza to ważności i egzekwowalności pozostałych warunków, zasad i regulacji.