Dofinansowanie środków chłonnych ze środków publicznych - Aktualności

Zmiany w związku z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 października 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych na zaopatrzenie w wyroby medyczne wydanych na zlecenia.

Z dniem 1 stycznia 2024 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Najważniejsze zmiany dotyczące zleceń na wyroby medyczne TENA:

• zmiana kodów P.100 i P.101 na jeden kod wyrobu medycznego Y.06.01 obowiązujący dla całej grupy materiałów chłonnych obejmujących pieluchomajtki i zamienniki (rozszerzony kod Y.06.01.00 dla dorosłych, Y.06.01.01 dla dzieci)

• zmiana udziału procentowego NFZ w dofinansowaniu z 70% do limitu na 90% do limitu dla dzieci do 18 roku życia oraz 80% do limitu dla dorosłych

• minimalna chłonność produktu dostępnego w ramach dofinansowania ze środków publicznych została obniżona do 350g

Jednocześnie informujemy, że:

• dotychczas wystawione zlecenia oraz częściowo zrealizowane zachowują swoją ważność i będą mogły być realizowane w oparciu o nowe kody oraz limity.

Poniżej klasyfikacja produktów chłonnych dofinansowywanych przez NFZ obowiązująca od 01.01.2024 roku:

Data aktualizacji: 01.01.2024r.


Zmiany w związku z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 maja 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego obowiązujące od 1 lipca 2023 r. (e-zlecenie).

Z dniem 1 lipca 2023 zostanie uruchomiona funkcjonalność umożliwiająca wystawianie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceń naprawy wyrobu medycznego w postaci elektronicznej (e-zlecenia).

Czym jest e-zlecenie?

Zgodnie z art. 38 ust 4d ustawy o refundacji e-zlecenie wystawia się w formie dokumentu elektronicznego podpisywanego:

1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

2. podpisem zaufanym,

3. z wykorzystaniem sposobupotwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 lipca do 30 września 2023 r. będzie obowiązywał okres przejściowy, w związku z czym wystawianie e-zleceń będzie fakultatywne. Pozostajemożliwość wystawiania i weryfikowania zleceń na dotychczasowych zasadach, czyli za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, systemów łączności bądź w formie papierowej poza systemem e-ZWM.

Pacjent, po pozytywnej weryfikacji zlecenia, otrzyma jak dotychczas, od wystawiającego zlecenie informację o wygenerowanym przez systeme-ZWM numerze zlecenia - bez konieczności wydruku zlecenia (nadal będzie możliwość generacji i pobrania pliku PDF z I i II częścią zlecenia).

Natomiast od 1 października 2023 r. wystawianie e-zleceń podpisanych elektronicznie będzie obligatoryjne.

Dodatkowo informujemy, że w związku z opublikowaniem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zleceniana zaopatrzenie w wyroby medyczneoraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego, wprowadzono nowe wzory zlecenia i zlecenia naprawy, które będą obowiązywały od 1 lipca 2023 r..

Najważniejsze zmiany we wzorze zlecenia obejmują:

1. brak konieczności podpisywania III i IV częściprzez realizatora,

2. zmianę nazwy pola Unikalny numer identyfikacyjny na Identyfikator zlecenia. Identyfikator zlecenia dla zleceń papierowych pozostanie w obecnym kształcie. Dla zleceń wystawianych elektronicznie będzie posiadał nowy format składający się z 19 lub 20 znaków,

3. konieczność wskazania rodzaju i numeru dokumentu uprawniającego pacjenta do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej w każdym przypadku, w którym potwierdzenie prawa do świadczeń następuje w sposób inny niż za pośrednictwem systemuElektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ),

4. obowiązek wpisania uzasadnienia medycznego w zakresieprzyznania większej liczbysztuk wyrobu medycznego w przypadku uprawnienia dodatkowego 47ZN, 47DN albo 47ZDN, o którym mowa w art. 47 ust. 1a i 1b ustawyz dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

5. zmianę nazwy pola IV.A.3 Wytwórca, model, nazwa handlowa i numer seryjny na Producent, model, nazwa handlowa i kod UDI. Podanie kodu UDI będzie obowiązkowe. W przypadku braku kodu UDI należywskazać numer seryjnyalbo inny numerlub równoważny symbol jednoznacznie identyfikujący wyrób medyczny (np. numer EAN znajdujący się na opakowaniu).

Realizacja zlecenia od 1 lipca2023 r. w sklepie medycznym lub aptece odbywa się po przekazaniu przez pacjenta:

1. identyfikatora zlecenia oraz numeru PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL daty urodzenia,

2. identyfikatora zlecenia oraz kodu dostępu (dot. E-zlecenia),

3. numeru PESEL oraz kodu dostępu (dot. E-zlecenia).

Pacjent nie musi posiadać wydrukowanego zlecenia. Informacja o wygenerowanych danych dostępowych do e-zlecenia będzieprzekazywana pacjentowi za pośrednictwem sms, e-mail (identyfikator zlecenia oraz kod dostępu).

Realizator nadal będzie miał możliwość wygenerowania części III i IV zlecenia do pliku PDF. Zlecenia dotychczas wystawione zachowują swoją ważność, nie ma konieczności wystawienia nowego zlecenia na nowym wzorze.

Data aktualizacji: 29.06.2023r.


Zmiana Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie obowiązująca od 1 stycznia 2023 roku.

Czym różni się dofinansowanie środków chłonnych wydawanych na zlecenie od refundacji innych wyrobów medycznych oraz leków?

Ceny wyrobów chłonnych dofinansowywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, tak jak i innych wyrobów medycznych z wykazu wyrobów medycznych na zlecenie, nie są ustalane przez Ministerstwo Zdrowia, tak ja ma to miejsce np. w przypadku innych wyrobów medycznych oraz leków refundowanych.

Ceny wyrobów chłonnych kształtuje wolny rynek i polityka cenowa poszczególnych dystrybutorów. W efekcie ostateczne ceny środków chłonnych TENA (oraz innych producentów) nigdy nie są sztywne i mogą się różnić pomiędzy aptekami, sklepami medycznymi lub aptekami internetowymi.

Dostępne na rynku cenniki sugerowane przez producenta marki TENA, są zawsze cennikami maksymalnymi i obowiązują tylko te apteki i sklepy medyczne, która są podwykonawcami producenta marki TENA. Pozostali dystrybutorzy mają pełną swobodę kształtowania cen, na co nie ma wpływu ani producent marki TENA ani Ministerstwo Zdrowia.

W odróżnieniu od systemu refundacji innych wyrobów medycznych oraz leków, pacjent ma swobodny wybór producenta, rodzaju środka chłonnego, rozmiaru i chłonności, dzięki czemu są one zawsze dopasowane do indywidualnych oczekiwań.

Stałe pozostaje tylko dofinansowanie NFZ – 70% do limitu 1 zł, 1,7zł lub 2,3 zł, w zależności od rodzaju i chłonności wyrobu. Różnica pomiędzy kwotą dopłaty NFZ, a ostateczną ceną wyrobu wynika z polityki handlowej dystrybutorów środków chłonnych.

Więcej informacji, w jaki sposób wyliczane są dopłaty pacjentów, znajdą Państwo na stronie.

Aby znaleźć wyroby chłonne TENA w najkorzystniejszej cenie, zalecamy porównywanie cen z wielu źródeł, także w sklepach i aptekach internetowych, które coraz częściej oferują wyroby chłonne także objęte dofinansowaniem przez NFZ.

 
Najważniejsze zmiany w limitach finansowania ze środków publicznych dla pieluchomajtek i ich zamienników:
  • Limit jest określany dla jednej sztuki produktu, a jego wysokość jest uzależniona od grupy produktowej oraz chłonności, do jakiej przypisany jest produkt.

  • Został wprowadzony dodatkowy limit 2,30 zł/szt: Obowiązują nowe kody wyrobów medycznych:

Wartość limitu

Minimalna chłonność

Kategoria produktu

1,00 zł za sztukę

450 g

dla wszystkich kategorii produktów

1,70 zł za sztukę

1000 g

dla majtek chłonnych

1,70 zł za sztukę

1400 g

dla pieluch anatomicznych i pieluchomajtek

2,30 zł za sztukę

1400 g

dla majtek chłonnych

2,30 zł za sztukę

2500 g

dla pieluchomajtek

 
  • Poniższe kody szczegółowe zastępują: P.100.PL i WK oraz P.101.PL i WK:
 

Kod Środka

Kod produktu

Grupa produktu

Limit finansowy refundowany w 70%

P.100
P.101

P.100.MCH1
P.101.MCH1

Majtki chłonne -
minimalna chłonność 1000 g

1,70

P.100
P.101

P.100.MCH2
P.101.MCH2

Majtki chłonne -
minimalna chłonność 1400 g

2,30

P.100
P.101

P.100.PM2
P.101.PM2

Pieluchomajtki -
minimalna chłonność 2500 g

2,30

P.100
P.101

P.100.PP
P.101.PP

Pieluchy anatomiczne, pieluchomajtki
- minimalna chłonność 1400 g

1,70

P.100
P.101

P.100.PW
P.101.PW

Pieluchomajtki lub zamienniki
- minimalna chłonność 450 g

1,00


 
  • Minimalny poziom chłonności dla środków chłonnych: 450 ml
  • Produkt TENA Lady Normal od 1 stycznia 2023 r. został wyłączony z cennika TENA 
  • Kody ogólne P.100 i P.101 nadal obowiązują i służą wyłącznie do wystawienia zleceń
  • Limit ilościowy wynosi 90 sztuk na 1 miesiąc
  • Pacjenci mogą sami decydować o rodzaju i liczbie sztuk środków chłonnych tym samym wysokości dopłaty (z uwzględnieniem miesięcznego limitu ilościowego 90 sztuk)

E- zlecenie

Planowana jest dalsza elektronizacja obecnego systemu e-potwierdzania zleceń i wprowadzenie tzw. pełnego e-zlecenia. 
Gdy tylko uzyskamy dodatkowe informacje, będziemy Państwa informować na bieżąco.

Data aktualizacji: 04.04.2023r.