I. Wystawienie zlecenia

1. Jakie mogą być rodzaje zleceń na środki pomocnicze?
e-zlecenie – zlecenie podpisane elektronicznie przez osobę wystawiającą
e-potwierdzenie – zlecenie podpisane ręcznie przez osobę wystawiającą 
 
2. Po czym najłatwiej rozpoznać rodzaj zlecenia?
E-zlecenie i e-potwierdzenie różnią się strukturą identyfikatora:
e-zlecenie ma następujący schemat: 5-XXXXXXXX-XXXXXXXX (19 - 20 znaków) 
e-potwierdzenie: 1-RR-XXXXXXXXX-X (13 cyfr)
Dodatkowo kod dostępu (PIN) występuje tylko w przypadku e-zlecenia.
 
3. W jaki sposób może być wystawione zlecenie?
W ramach teleporady lub w trakcie stacjonarnej wizyty lekarskiej.
 
4. Jakie dane/dokumenty otrzymuje pacjent w trakcie wizyty?
e-zlecenie – identyfikator zlecenia i/lub kod dostępu (PIN)
e-potwierdzenie – identyfikator zlecenia w przypadku teleporady lub wydruk zlecenia (cz. I - II) w przypadku wizyty stacjonarnej
 
5. Na ile miesięcy lekarz może wypisać zlecenie?
Minimalnie na 1 miesiąc, maksymalnie na 12 miesięcy.
 
6. Kto nadaje uprawnienia dodatkowe pacjentowi w systemie eZWM?
Lekarz przy wystawianiu zlecenia lub apteka w trakcie realizacji na podstawie odpowiedniego dokumentu.
 
7. Czy w przypadku przepisania większej ilości sztuk wyrobu medycznego dla uprawnień dodatkowych 47ZN, 47DN albo 47ZDN lekarz ma obowiązek wpisania uzasadnienia medycznego?
Tak, jest to obligatoryjne.

II. Realizacja zlecenia

1. Jakie dane są potrzebne, aby pobrać zlecenie do realizacji?
identyfikator zlecenia i numer PESEL pacjenta
lub
identyfikator zlecenia i data urodzenia pacjenta
lub
kod dostępu (PIN) i PESEL pacjenta
lub
kod dostępu (PIN) i data urodzenia pacjenta
 
2. Jaki jest okres ważności zlecenia do realizacji, kiedy można zrealizować, a kiedy nie?
Zlecenie można zrealizować w okresie jego ważności – nie można realizować na miesiące, które już upłynęły a data realizacji powinna się zawierać w miesiącach, których dotyczy zaopatrzenie.
 
3. Co powinna sprawdzić apteka przyjmując zlecenie do realizacji?
– wiek pacjenta, bo może mieć wpływ na posiadane uprawnienia (zwłaszcza przy dzieciach ze znacznym stopniem niepełnosprawności)
– ważność uprawnień dodatkowych
 
4. Co oznacza, że apteka dokonuje blokady zlecenia?
Oznacza to, że pobrała zlecenie do realizacji i inna apteka/sklep nie może już tego zlecenia pobrać ponownie do realizacji na ten okres.
 
5. Co powinien zrobić pacjent, jeśli chce zrealizować zlecenie w innej aptece?
W przypadku e-potwierdzenia – pacjent musi poprosić lekarza o zakończenie/skrócenie okresu ważności poprzedniego zlecenia i wystawienie nowego. 
W przypadku e-zlecenia – pacjent może realizować zlecenia co miesiąc w dowolnej aptece.
 
6. Co powinna zrobić apteka w sytuacji, gdy pacjent otrzymał uprawnienia, a wcześniej miał wypisane zlecenie bez nich?
Powinna zaktualizować te dane na dzień przyjęcia do realizacji na zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Należy również załączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego te uprawnienia do dokumentacji rozliczeniowej.
 
7. Czy zlecenie musi zawierać podpisy?
Tak wymaga podpisu lekarza:
- e-potwierdzenie: podpisu odręcznego (w przypadku posiadania wersji papierowej stron 1–3, jeśli zlecenie nie było wystawione w ramach teleporady),
- e-zlecenie: podpisu elektronicznego
Podpis osoby realizującej i osoby odbierającej nie jest wymagany.
 
8. Kiedy konieczne jest dołączenie oświadczenia pacjenta o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej?
W sytuacji, kiedy nie jest możliwe potwierdzenie prawa do świadczeń w sposób elektroniczny. np., gdy dokonywana jest wsteczna realizacja.
 
9. Czy istnieje możliwość nieodnotowania realizacji zlecenia w systemie elektronicznym? Jeśli tak to, w jakich sytuacjach?
Każde zlecenie musi być zrealizowane za pośrednictwem systemu eZWM.
Jeśli apteka z przyczyn technicznych nie ma dostępu w chwili realizacji do eZWM – musi niezwłocznie odnotować zlecenie w systemie, kiedy zacznie działać.
 
10. Czy wprowadzenie kodu UDI podczas realizacji zlecenia na eZWM jest obowiązkowe?
Tak, wprowadzenie kodu UDI jest obligatoryjne. W przypadku braku kodu UDI należy wskazać numer seryjny albo inny numer lub równoważny symbol jednoznacznie identyfikujący wyrób medyczny (np. numer EAN znajdujący się na opakowaniu).
 
11. Na ile miesięcy maksymalnie może być dokonana jednorazowa realizacja?
6 miesięcy
 
12. Na ile minimalnie miesięcy można zrealizować zlecenie?
1 miesiąc
 
13. Czy można wysłać produkty do pacjenta kurierem?
Możliwa jest realizacja zlecenia drogą wysyłkową. Należy wtedy załączyć do dokumentacji rozliczeniowej dowód dostarczenia przesyłki i na tej podstawie uzupełnić na platformie eZWM dane osoby, która ją odebrała. 

III. System elektroniczny do realizacji zleceń.

1. Jak nazywa się system do realizacji zleceń przez aptekę zapewniony przez NFZ?
Dedykowana platforma do realizacji zleceń - eZWM
Dostępna pod linkiem: https://ezwm.nfz.gov.pl/ap-zz/
 
2. Kto nadaje uprawnienia eZWM dla aptek i sklepów?
Apteki samodzielnie na swoich kontach SZOI / Portalu Świadczeniodawcy nadają uprawnienia do eZWM i na tej podstawie (nadanymi danymi) logują się osobno na stronę eZWM.
 
3. Czy każdy pracownik powinien mieć utworzony dostęp do eZWM?
Tak, każdy pracownik realizujący zlecenia powinien mieć utworzony własny dostęp do eZWM (czyli każdy powinien mieć nadane uprawnienia na SZOI lub Portalu Świadczeniodawcy).
 
4. Czy zlecenia można realizować tylko w eZWM czy również bezpośrednio z aptecznego programu sprzedażowego? (np. Kamsoft)
Można zrealizować zlecenia również bezpośrednio z aptecznego systemu sprzedażowego. Jest to możliwe,
jeśli apteka wykupi odpowiednią licencję (integrację z eZWM) u swojego dostawcy oprogramowania.
 
5. Czego potrzebuje punkt będący Podwykonawcą Essity, aby realizować zlecenia bezpośrednio przez apteczny program sprzedażowy po wykupieniu licencji (np. Kamsoft)?
Potrzebna jest umowa Essity z NFZ w wersji elektronicznej, tzw. plik UMX, którą należy wgrać do aplikacji sprzedażowej. Plik ten Apteka/Sklep otrzymuje od Essity. Jeśli Apteka/Sklep rozlicza się bezpośrednio z NFZ, to otrzymuje plik z Funduszu.
 
6. Czy zlecenie zrealizowane na eZWM należy również wprowadzić do systemu sprzedażowego apteki?
Tak, należy dokonać sprzedaży produktu, najlepiej to robić równolegle.

IV. Przepisy Ogólne

1. Czy od 1 stycznia 2024 r. nadal obowiązują kody P.100 i P.101?
Nie, kody P.100 i P.101 zostały zastąpione jednym kodem Y.06.01. Zlecenia wystawione w 2023 r. nie tracą ważności, mogą być kontynuowane w 2024 r. i zostaną wówczas zaktualizowane o obowiązujący kod.
 
2. Czego dotyczy kod Y.06.01?
Od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje jeden kod wyrobu medycznego Y.06.01, który obowiązuje dla całej grupy materiałów chłonnych obejmujących pieluchomajtki i zamienniki. 

3. Czym różni się kod Y.06.01.00 od Y.06.01.01?
Kod Y.06.01 został rozszerzony o kody Y.06.01.01 dla dzieci do 18 roku życia oraz Y.06.01.00 dla pacjentów dorosłych.
 
4. Ile sztuk na miesiąc może wypisać lekarz?
Limit ilościowy wynosi 90 sztuk. Wyjątek stanowią pacjenci z uprawnieniami dodatkowymi 47DN, 47ZN, 47ZND, dla których lekarz ma prawo wypisać większą ilość sztuk na miesiąc.
 
5. Jakie dofinansowanie może otrzymać pacjent?
Pacjent otrzymuje dofinansowanie dla każdej sztuki produktu, w zależności od jego kategorii i chłonności, zgodnie z poniższą tabelą:
*Limit za 1 szt. wynosi 1,00 zł, 1,70 zł, 2,30 zł i jest finansowany w wysokości 90% do limitu dla dzieci do 18 roku życia oraz 80% do limitu dla dorosłych, wyjątek stanowią pacjenci z uprawnieniami dodatkowymi (np. 47IB, 47IW, 47OR), dla których dofinansowanie wynosi 100% do limitu.
 
6. Czy chłonność jest opisana na opakowaniach?
Na produktach TENA nie ma podanych chłonności w mililitrach, natomiast wszystkie produkty TENA z cennika ESSITY spełniają warunek NFZ dotyczący minimalnego poziomu chłonności.
 
7. Czy pacjent z uprawnieniami 47ZN będzie mógł wziąć mniejszą ilość sztuk niż przypisze mu lekarz?
Tak, lekarz określa maksymalną ilość sztuk jaka przysługuje pacjentowi w ramach jednego miesiąca, pacjent może wziąć mniejszą ilość sztuk.
 
8. Jak wyliczyć dofinansowanie dla produktu w cenie za sztukę niższej niż limit, np.: 0,80 zł ?
Dofinansowanie jest wtedy liczone z ceny za sztukę, należy tę cenę przemnożyć:
• przez 80% (dla dorosłych):
   np. 0,80 zł x 80% = 0,64 zł, czyli w tym przypadku dofinansowania dla sztuki wyniesie 0,64 zł.
• przez 90% (dla dzieci do 18 roku życia):
   np. 0,80 zł x 90% = 0,72 zł, czyli w tym przypadku dofinansowania dla sztuki wyniesie 0,72 zł.

V. Rozliczenia z Essity – informacje dla Podwykonawców Essity

1. Co należy wysłać do Essity w celu rozliczenia dofinansowania za dany miesiąc?
Należy wysłać:
1) zestawienie zbiorcze zrealizowanych wniosków (podpisane, jedna sztuka) 
2) dokument finansowy obciążający Świadczeniodawcę kwotą refundacji za zrealizowane w danym okresie rozliczeniowym zlecenia - zgodny z kwotą zleceń zarejestrowanych w eZWM 
Akceptowalnym dokumentem finansowym jest:
• nota księgowa wydrukowana i opatrzona własnoręcznym podpisem osoby wystawiającej, dostarczona listownie/osobiście do Essity,
• nota księgowa podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dostarczona mailowo
 
UWAGA! Skan podpisanej odręcznie noty nie stanowi dokumentu w formie elektronicznej. Jedyną formą dokumentu elektronicznego jest nota księgowa podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 
3) oryginały zleceń lub dokumentów dodatkowych, tylko we wskazanych niżej przypadkach:
• części I i II zlecenia wydrukowane i podpisane przez lekarza – jeśli zlecenie jest wystawione po raz pierwszy (nie jest kontynuacją), nie jest wystawione w ramach teleporady i nie jest e-zleceniem,
• odpowiedni dokument (oświadczenie/kopia dokumentu pacjenta) - jeśli podczas pobierania zlecenia potwierdzenie prawa do świadczeń odbywało się w inny sposób niż elektroniczny,
• kopia dokumentu dot. uprawnień dodatkowych – jeśli uprawnienia aktualizowane są podczas realizacji zlecenia.
 
2. Jak często należy przesyłać dokumentację do rozliczenia?
Raz na miesiąc, w ciągu dwóch pierwszych dni roboczych po zakończeniu okresu (miesiąca) rozliczeniowego. 
 
3. Co jest niezbędne do rozliczenia zlecenia przez Essity? 
Konieczne jest odnotowanie realizacji w eZWM, co oznacza, że zlecenie powinno mieć status „zrealizowane”.