Ta strona korzysta z plików cookie. · Czym są pliki cookie? Akceptuję

Warunki użytkowania

SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ)
Siedziba: Sztokholm, Szwecja
Nr rej.: 556012-6293

Użyte poniżej zwroty „SCA” lub „my” odnoszą się do Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) będącej dostawcą niniejszej strony internetowej („Strona”), chyba że dla danej Strony lub innej usługi wskazano inny podmiot, wówczas „SCA” określi taki podmiot. Niniejsze Warunki użytkowania obowiązują w odniesieniu do Stron i innych usług zawierających odniesienie do nich. 

SCA będzie przestrzegać przepisów prawa szwedzkiego w odniesieniu do procesu dostarczania swojej Strony oraz w odniesieniu do niniejszych Warunków użytkowania. Z uwagi na fakt, iż podmioty należące do Grupy SCA są zlokalizowane w różnych miejscach na świecie, inny podmiot może być określony jako dostawca danej Strony lub usługi. W takim przypadku przepisy obowiązujące w kraju, w którym znajduje się siedziba takiego podmiotu, mogą zawierać inne lub dodatkowe postanowienia. Takie przepisy krajowe będą obowiązywać i będą przestrzegane przez dany podmiot w wymaganym stopniu.

Oświadczenie prawne

Materiały zawarte na niniejszej Stronie są dostarczane przez SCA w charakterze usługi świadczonej klientom SCA i mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Pojedyncze kopie można pobierać w sposób zgodny z poniższymi postanowieniami.

Pobierając materiały z niniejszej Strony, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie tych postanowień. W przypadku braku takiej zgody należy zaniechać korzystania ze Strony lub pobierania z niej jakichkolwiek materiałów.

Informacje o znakach towarowych

Wszystkie nazwy, logotypy i znaki towarowe stanowią własność firmy SCA, jej podmiotów stowarzyszonych lub powiązanych spółek bądź jej licencjodawców lub partnerów joint venture. Znaki towarowe i nazwy marek SCA mogą być wykorzystywane wyłącznie w sposób określony w niniejszych Warunkach użytkowania lub po uzyskaniu uprzedniego pisemnego zezwolenia SCA.

Jakiekolwiek użycie znaków towarowych SCA w reklamach i promocjach produktów SCA wymaga posiadania stosownego potwierdzenia.

Ograniczenia użytkowania/licencja na pojedynczą kopię

Wszelka zawartość zamieszczona na niniejszej Stronie, taka jak tekst, grafika, logotypy, ikony przycisków, obrazy, klipy audio i oprogramowanie, stanowi własność firmy SCA lub jej dostawców zawartości i jest chroniona na mocy szwedzkich i międzynarodowych praw autorskich. Nieautoryzowane wykorzystywanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów zawartych na niniejszej Stronie może stanowić naruszenie prawa autorskiego, znaku towarowego i/lub innych praw oraz będzie podlegać odpowiedzialności karnej i cywilnej.

Zabrania się reprodukowania, powielania, kopiowania, sprzedaży i odsprzedaży niniejszej Strony lub którejkolwiek jej części oraz wykorzystywania ich w inny sposób w celach komercyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody SCA. Użytkownik może pobrać jedną kopię informacji wyszukanych na Stronach SCA na pojedynczy komputer wyłącznie do własnych celów osobistych i niekomercyjnych oraz do użytku wewnętrznego.

Użytkownik nie może modyfikować, wykorzystywać ani przesyłać takich informacji w jakichkolwiek komercyjnych celach ani usuwać z nich jakichkolwiek informacji o prawach autorskich lub innych formach własności. Użytkownik zgadza się ponosić odpowiedzialność za zapobieganie nieautoryzowanemu kopiowaniu materiałów oraz zapewnianie, że wszyscy pracownicy i wykonawcy w jego organizacji, jeśli dotyczy go to, będą przestrzegać tych ograniczeń.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich obowiązujących praw autorskich. SCA zezwala użytkownikowi na sporządzanie kopii niniejszej Strony w sposób niezbędny oraz incydentalny w czasie jej wyświetlania. Zezwala się również na drukowanie części bądź całości treści Strony wyłącznie do użytku osobistego. Wszelkie inne sposoby użytkowania są surowo wzbronione. Użytkownik nie może umieszczać niniejszej Strony w ramkach innych stron ani umieszczać na innych stronach odnośników do podstron innych niż strona główna niniejszej Strony bez uzyskania naszej uprzedniej pisemnej zgody. SCA nie udziela użytkownikowi żadnych wyraźnych ani dorozumianych praw w odniesieniu do jakichkolwiek patentów, praw autorskich, znaków towarowych lub innych informacji objętych tajemnicą handlową.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Informacje zawarte na niniejszej Stronie są dostarczane w stanie „takim, w jakim są”, bez żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym gwarancji przydatności handlowej, nienaruszalności własności intelektualnej lub przydatności do określonego celu. W przypadku umieszczenia przez SCA odnośnika przekierowującego do strony internetowej strony trzeciej SCA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość i dokładność informacji zamieszczonych na takiej stronie, a umieszczanie takiego odnośnika ma służyć wyłącznie wygodzie użytkownika.

Nawet w razie świadomości istnienia poniższych zagrożeń SCA w żadnym przypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym szkody wynikające z utraty dochodów lub zysków, tymczasowego zaprzestania działalności lub utraty informacji, wynikającej z wykorzystania bądź niezdolności do wykorzystania takich informacji.

SCA nie gwarantuje również dokładności ani kompletności informacji, tekstu, grafiki, odnośników ani innych elementów, jakie mogą być zawarte w obrębie takich informacji. SCA może w każdym momencie wprowadzać zmiany takiej zawartości lub opisanych w niej produktów bez uprzedzenia. SCA nie ma obowiązku uaktualniania takich informacji ani innych materiałów zamieszczonych na niniejszej Stronie.

Materiały zamieszczane przez użytkowników

Wszelkie materiały, informacje i inne formy komunikatów przesyłane do niniejszej Strony lub umieszczane na niej będą uważane za niepoufne, niewyłączne, wolne od opłat, nieodwołalne, w pełni podlegające dalszemu licencjonowaniu i niezastrzeżone („Komunikaty”). SCA nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za Komunikaty.

SCA może ujawniać, kopiować i rozpowszechniać wszelkie Komunikaty, umieszczać je w innych treściach i/lub wykorzystywać w inny sposób, wraz z wszystkimi danymi, obrazami, dźwiękami, tekstem oraz innymi zawartymi w nich elementami, we wszelkich celach komercyjnych i niekomercyjnych.

Przesyłanie danych osobowych do niniejszej Strony lub przekazywanie ich w jakikolwiek inny sposób SCA jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie przez SCA w celu dokonywania oceny informacji na temat użytkownika oraz w celu wprowadzania na rynek produktów i usług SCA, łącznie z przyznaniem prawa do przesyłu takich danych za granicę oraz do zamieszczania ich w Internecie. SCA będzie ponosić odpowiedzialność za takie przetwarzanie danych osobowych określoną przepisami szwedzkiego prawa. Użytkownik może kontaktować się z SCA w przypadku wykrycia błędów w danych oraz w innych sprawach związanych z danymi osobowymi.

Zabrania się zamieszczania na Stronie jakichkolwiek Komunikatów, które mogą zostać uznane za obraźliwe lub naruszające prawo do prywatności osób trzecich, a także Komunikatów, które mogą zostać uznane za materiały reklamowe bądź za treści niestosowne lub w jakikolwiek sposób naruszające obowiązujące przepisy prawa. SCA usunie takie Komunikaty z chwilą pozyskania informacji na temat ich istnienia. SCA zastrzega sobie ponadto prawo do zakazania użytkownikowi korzystania ze Strony lub usługi.

W przypadku korzystania z usług stron trzecich, takich jak Facebook, zastosowanie mogą mieć również warunki takich stron trzecich. Przykładowo: warunki określone przez Facebook w „Oświadczeniu dotyczącym praw i obowiązków” obowiązują wszystkich użytkowników oraz gości serwisu Facebook, dlatego zalecamy zapoznanie się z nimi przed rozpoczęciem korzystania z usług takich stron trzecich.

Inne

SCA może dokonywać zmian niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym czasie poprzez aktualizowanie niniejszego dokumentu. SCA zastrzega sobie prawo do (1) wprowadzania zmian w niniejszym Oświadczeniu prawnym, (2) monitorowania i usuwania wpisów i/lub (3) zaprzestania udostępniania Strony w dowolnym momencie wedle własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia.

W przypadku gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Oświadczenia prawnego zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieprawidłowe, nieważne lub z jakichkolwiek innych względów niewykonalne, wszystkie pozostałe warunki i postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

Akceptacja warunków użytkowania

Akceptując niniejsze Warunki użytkowania, jak również uzyskując dostęp i używając Strony, użytkownik zgadza się na wykorzystywanie plików cookie. Użytkownik może także zgodzić się na stosowanie przez nas plików cookie poprzez ustawienia w swojej przeglądarce.

Materiały zamieszczane przez użytkowników

SCA może zezwolić użytkownikowi na zamieszczanie informacji, komentarzy lub innych materiałów na Stronie, w sieciach społecznościowych lub innych usługach internetowych. Odbywa się to w celu uproszczenia przepływu informacji na temat SCA i naszych produktów. Należy pamiętać, że warunki zamieszczania takich treści zostały określone w Oświadczeniu prawnym (patrz wyżej).