Ta strona korzysta z plików cookie. · Czym są pliki cookie? Akceptuję

Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych 

Celem Essity ("Essity") jest zachowanie poufności znajdujących się w posiadaniu Essity danych osobowych wszystkich osób, a także ochrona prywatności takich osób i zachowanie należytej staranności w odniesieniu do ich danych. Zapraszamy również do zapoznania się z Kodeksem postępowania Essity. Essity będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących krajowych przepisów ochrony prywatności danych mających zastosowanie do procesów gromadzenia i wykorzystywania danych osób fizycznych („dane osobowe”) oraz niniejszej Polityki prywatności. Celem niniejszej Polityki prywatności jest określenie zasad wykorzystywania danych osobowych przekazywanych nam lub pozyskiwanych przez nas na temat użytkownika. Essity, lub odpowiednie podmioty stowarzyszone, jak określono w niniejszym dokumencie lub na odnośnej Stronie, jest administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych opisanych w niniejszym dokumencie.

Informacje — dane osobowe

Dane osobowe, w tym dane takie jak imiona i nazwiska oraz adresy przekazywane Essity, mogą być przetwarzane ręcznie lub komputerowo. Dane osobowe dostarczane przez użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celach uznanych przez Essity za stosowne, tj. w celu (i) zarządzania żądaniami użytkownika lub naszymi porozumieniami z użytkownikiem, (ii) dostarczania informacji i usług w związku z takimi żądaniami lub porozumieniami, (iii) prowadzenia działań marketingowych i pielęgnowania relacji z klientami oraz (iv) rozwoju/sprzedaży produktów. Przesyłając swoje dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności oraz warunki użytkowania.

Każda wizyta na Stronach Essity może prowadzić do zarejestrowania adresu IP użytego do uzyskania takiego dostępu. Adresy IP wykorzystujemy również do pomiaru sposobu użytkowania Stron Essity. (Adres IP to unikalny numer umożliwiający w niektórych przypadkach identyfikację połączenia użytkownika z Internetem; adres ten jest automatycznie przekazywany przez przeglądarkę internetową podczas każdego wyświetlenia strony internetowej). Taki pomiar może też obejmować gromadzenie informacji na temat sposobu korzystania ze Strony, w tym monitorowanie takiego sposobu przez Essity w celu doskonalenia Strony, personalizowania wrażeń użytkowych poprzez dostosowywanie zawartości do użytkowników, optymalizowania wrażeń użytkowych i określania częstotliwości korzystania. Postanowienie to może również obowiązywać w odniesieniu do wszelkich kont użytkownika utworzonych na Stronach Essity. Możemy również dokonywać analizy statystycznej zgromadzonych danych.

Wrażliwe dane

W przypadku gdy użytkownik dobrowolnie przekaże nam wrażliwe dane osobiste na swój temat (na przykład informacje dotyczące jego zdrowia fizycznego), użytkownik udzieli tym samym Essity zgody na przetwarzanie takich wrażliwych danych osobistych w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności (oraz we wszelkich zawiadomieniach o wykorzystywaniu danych, przedstawionych w związku z gromadzeniem takich danych) w stopniu, w jakim zgoda ta jest wymagana na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim

Essity może przekazywać dane osobowe użytkownika stronom trzecim, takim jak partnerzy lub dystrybutorzy naszych produktów, w celu realizacji zadań, do których dane te zostały zgromadzone. Dane przekazane przez użytkownika mogą być przekazywane innym podmiotom w obrębie Essity i/lub partnerom biznesowym na terenie krajów Unii Europejskiej lub poza jej obrębem.

Prosimy o zachowanie ostrożności w czasie przesyłania danych osobowych w Internecie. Obowiązkiem użytkownika jest dbanie o bezpieczeństwo jego haseł i informacji osobistych. Korzystanie przez użytkownika z niniejszej strony internetowej stanowi potwierdzenie i przyjęcie na siebie takich zagrożeń.

Dostęp do danych osobowych i ich korekta

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych lub w przypadku uznania, że posiadane przez nas dane są błędne lub niekompletne, użytkownik powinien skontaktować się z Essity w sposób wyraźnie określony na Stronie. Na mocy miejscowych przepisów ochrony danych użytkownikowi może przysługiwać prawo do dostępu do jego danych osobowych oraz dokonania ich sprostowania. Będziemy przestrzegać takiego prawa w maksymalnym stopniu pozwalającym nam spełnić nasze zobowiązania prawne.

Aby skontaktować się z dostawcą w sprawie niniejszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt z Essity pod adresem Box 200, 101 23 STOCKHOLM lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@essity.com.