TENA pozwala osiągnąć oszczędności

Nasze rozwiązania dostosowujemy poprzez identyfikację potrzeb Państwa rezydentów oraz wyszukiwanie potencjalnych oszczędności i możliwie jak najwyższego poziomu opieki.

Współpraca dostarczająca dodatkową wartość

Celem TENA jest poprawa jakości opieki przy nietrzymaniu moczu zarówno z punktu widzenia rezydentów, jak i Państwa firmy.

Zintegrowana oferta rozwiązań TENA obejmuje innowacyjne produkty, najlepsze praktyki związane z opieką, narzędzia pomocnicze i szkolenia oraz porady ekspertów pozwalające Państwu zapewnić optymalną i spersonalizowaną opiekę.

Koszty i budżet

Współpracujemy jako partnerzy, aby spełniać Państwa indywidualne potrzeby. Dostarczając wysokiej jakości produkty, poprawiamy komfort i jakość życia Państwa rezydentów. Jednocześnie redukujemy nakłady czasowe i pieniężne związane z możliwym do uniknięcia problemem przeciekania, produkcją odpadów oraz minimalizujemy Państwa wpływ na środowisko naturalne. Nasze zindywidualizowane rozwiązania pozwolą Państwa personelowi pracować w wydajny sposób, poświęcając większą ilość czasu na zapewnienie jak najlepszej opieki rezydentom, a tym samym stworzenie wartości dodanej dla wszystkich stron. 

Wprowadzając własne dane do naszego kalkulatora, mogą Państwo sprawdzić, jak rozwiązania TENA dla domów opieki są w stanie usprawnić funkcjonowanie Państwa placówki.

TENA w praktyce

Badanie naszych produktów i usług do pielęgnacji przy nietrzymaniu moczu przeprowadzono w czterech domach opieki. [2] Wyniki ujawniają wpływ wyboru rozwiązań TENA na rezydentów, opiekunów i budżet instytucji. Badanie wykazało, że wdrożenie holistycznej koncepcji wpłynęło w wysoce pozytywny sposób nie tylko na samopoczucie rezydentów, lecz także na środowisko pracy.

W ramach naszego kompleksowego, zintegrowanego podejścia oceniono:

 • Samopoczucie rezydentów 
 • Kompetencje pracowników i ich zadowolenie z pracy 
 • Zasoby przeznaczane na zarządzanie opieką przy nietrzymaniu moczu

Holistyczna koncepcja SCA uwzględnia produkty TENA do ochrony i pielęgnacji przy nietrzymaniu moczu oraz usługi TENA. Usługi te obejmują szkolenie pracowników, a także dostarczanie informacji na temat użytkowania produktów oraz optymalizacji schematów i struktur pracy. Innymi słowy: w ramach badania przeanalizowano system produktowo-usługowy, w którym wkłady były oferowane i stosowane w kontekście zestawów powiązanych z nimi usług.

Koszty i budżet

Uczestnicy

Badaniem w Kopenhadze objęto cztery oddziały w czterech różnych domach opieki. Wszystkie testy i pomiary wykonano przed i po interwencji. Początek badania przypadał na czerwiec 2008 r., a koniec — na luty 2009 r. W badaniu wzięło udział 32 rezydentów oraz opiekunowie i ordynatorzy wszystkich czterech oddziałów. Wszyscy rezydenci z nietrzymaniem moczu otrzymali pomoc.

Co zbadano?

Badanie zostało przygotowane jako badanie interwencyjne, w którym testy przeprowadzono przed i po interwencji. Interwencja polegała na wprowadzeniu holistycznej koncepcji SCA — produktów TENA do ochrony w nietrzymaniu moczu oraz usług TENA. Wyniki badania odzwierciedlają sytuację, w której SCA była wyłącznym dostawcą produktów i usług w czasie interwencji.

Koszty i budżet

Wykorzystane metody

Wyniki zbadano poprzez przeprowadzenie wywiadów z rezydentami, opiekunami i ordynatorami oddziałów, a także poprzez zbadanie dzienników zawierających rejestr zmiany produktów chłonnych w okresie siedmiu dni i nocy przed i po wprowadzeniu produktów TENA.

Samopoczucie rezydentów

 • Odsetek rezydentów, którzy byli bardzo zadowoleni z produktów chłonnych, wzrósł z 46% do 55%

 • Odsetek rezydentów, którzy uznali stosowane produkty chłonne za komfortowe, wzrósł z 39% do 69%

 • Odsetek rezydentów, którzy uznali, że udzielono im skutecznej pomocy w radzeniu sobie z nietrzymaniem moczu wzrósł z 39% do 69%

Atmosfera pracy

 • Szybsza zmiana produktów chłonnych pozwoliła zwiększyć ilość wolnego czasu o 33%

 • Pracownicy uznali, że stosowanie produktów TENA Flex było łatwiejsze i pozwoliło poprawić ich postawę ciała w czasie pracy. Zmiana produktów chłonnych wymagająca dotychczas udziału dwóch osób stała się możliwa dla jednej osoby 

 • Mniej przypadków przeciekania pozwoliło także zredukować ilość prania

Wpływ na środowisko naturalne

 • Zużycie produktów chłonnych na nietrzymanie moczu spadło o 20%

Wnioski

Holistyczne i zintegrowane podejście TENA do opieki przy nietrzymaniu moczu pozwoliło:

 • Poprawić samopoczucie i jakość życia rezydentów
 • Podnieść motywację i kompetencje pracowników oraz ich zadowolenie z pracy
 • Ograniczyć nakłady czasowe i finansowe związane ze zmianą produktów chłonnych i pościeli, praniem oraz pielęgnacją skóry

 Badanie wykazało ponadto, że:

 • Produkty chłonne stanowią jedynie część kompleksowego zestawu najlepszych praktyk opieki przy nietrzymaniu moczu
 • Zindywidualizowana opieka w nietrzymaniu moczu pozwala zmniejszyć ponoszone koszty

 • Istnieje możliwość poszerzenia wiedzy i kompetencji pracowników, optymalizowania opieki przy nietrzymaniu moczu oraz redukcji kosztów

Odniesienia:

1Zebrane dane SCA: Średnia wartość procentowa na podstawie 181 badań TENA przeprowadzonych na całym świecie, głównie w Europie, lecz także w Kanadzie i Chinach. Wyniki różnią się w różnych krajach i domach opieki zależnie od warunków panujących w każdym z domów opieki przed wprowadzeniem rozwiązań TENA. 2011-13. Koszty związane z kategorią nietrzymania moczu to: zużycie produktów, pielęgnacja skóry, pranie oraz koszty odpadów.
2Zebrane dane SCA: Analiza produktów i usług z zakresu nietrzymania moczu w opiece nad osobami starszymi w Kopenhadze: badania w czterech domach opieki. Styczeń 2011 r.