Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój definiuje się jako „rozwój zaspokajający aktualne potrzeby bez utrudniania zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń”. Jest to nasze motto we wszystkich obszarach działalności, w których zrównoważony rozwój ma znaczenie.
Por. raport „Nasza wspólna przyszłość” opublikowany przez Komisję Brundtland (1987)

Nasza polityka zrównoważonego rozwoju

Celem istnienia firmy SCA jest pomnażanie jej wartości dla udziałowców, podnoszenie jakości życia swoich pracowników, jak również przyczynianie się do poprawy zamożności, otoczenia i poziomu życia u swoich klientów, dostawców oraz w krajach, w których firma prowadzi swoją działalność. SCA kładzie duży nacisk na surowce odnawialne i wtórne oraz dąży do oferowania produktów i usług bezpiecznych dla środowiska naturalnego. Muszą one spełniać potrzeby klientów i konsumentów w zakresie funkcjonalności, ceny, bezpieczeństwa i wpływu na środowisko naturalne. Zasady:

  • Firma SCA prowadzi działalność w oparciu o najwyższe standardy sprawdzonych praktyk korporacyjnych i w całkowitej zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. SCA dokłada wszelkich starań, aby zachować ciągłość rozwoju swojej działalności z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.
  • Firma SCA opowiada się za przejrzystością i otwartością dyskusji na temat swojej działalności w aspekcie środowiskowym i społecznym. Stawia na dialog z zainteresowanymi stronami w celu przyczynienia się do rozwoju najlepszych praktyk w ujęciu globalnym. SCA wymaga takiej samej przejrzystości i otwartości na dialog od swoich dostawców i podwykonawców.
  • SCA sprawdza wpływ swoich produktów na środowisko naturalne na różnych etapach ich cyklu życia oraz uwzględnia w tym procesie dostawców i podwykonawców.
  • SCA zachęca do stosowania odpowiednich i uznanych systemów zarządzania środowiskowego na wszystkich poziomach swojej organizacji. SCA stale ocenia i poddaje krytyce swoje cele i założenia, aby maksymalnie ograniczyć wpływ swojej działalności na środowisko naturalne.
  • Celem SCA jest zapewnianie bezpiecznego i wolnego od dyskryminacji środowiska pracy dla wszystkich swoich pracowników. Wszystkie placówki muszą ściśle przestrzegać prawa lokalnego i postępować zgodnie z układami zbiorowymi. SCA aktywnie dąży do stałej poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cykl życia naszych produktów

Patrzymy w przyszłość

Czasy się zmieniają i zmienia się także sposób myślenia o naszych produktach oraz metodach ich produkcji. Aby spojrzeć na produkt w sposób całościowy, trzeba brać pod uwagę wszystkie etapy cyklu jego życia. Oznacza to, że musimy gromadzić informacje od samego początku, tj. od momentu pozyskiwania surowców (np. ropy naftowej, węgla, drewna), i analizować wszystkie inne elementy cyklu życia produktu, a więc produkcję, transport, sposób użytkowania przez konsumenta i wreszcie usuwanie odpadów. Tylko takie wszechstronne podejście, zwane często „od kołyski po grób” pozwala nam równomiernie rozłożyć obciążenia środowiskowe na wszystkie etapy cyklu.

Szacowanie cyklu życia produktu

Do badań nad cyklem życia produktu stosujemy metodę zwaną szacowaniem cyklu życia produktu (ang. Life Cycle Assessment — LCA), która cieszy się szerokim uznaniem tak w branży, jak i wśród władz. Sposób i zakres realizacji LCA określają normy ISO 14040–14044.

Procedura LCA jest regularnie stosowana do produktów TENA od ponad dziesięciu lat. Na początku lat 90-tych rozpoczęliśmy prace nad wewnętrzną bazą danych LCA i teraz w ramach procesu badawczo-rozwojowego procedurze LCA podlega każdy nowy produkt.

Ochrona zasobów naturalnych

Wyniki wszystkich badań LCA wyraźnie wskazują, że główne obciążenie dla środowiska naturalnego stanowi proces pozyskiwania surowców. Musimy zatem dążyć do maksymalnej wydajności wykorzystania surowców bez uszczerbku dla funkcjonalności produktów oraz prowadzić nieustający dialog z naszymi dostawcami.

Oznaczenia ekologiczne

Wpływ na środowisko naturalne

W firmie SCA do oceny wpływu produktów na środowisko naturalne stosowana jest procedura LCA (zobacz wyżej). Pozwala ona znacznie szerzej spojrzeć na wpływ produktów na środowisko naturalne, a także pilnować, by nasze działania były dla niego przyjazne. Wyniki LCA mogą służyć jako podstawa do klasyfikacji środowiskowej zwanej Environmental Product Declarations (EPD). EPD jest międzynarodową klasyfikacją opartą na normie ISO 14025. Publikujemy także arkusze informacyjne dotyczące wpływu na środowisko naturalne naszych produktów oraz materiałów, z których powstają. Niektóre z tych danych także pochodzą z raportów LCA.

Kilka słów o logistyce

Sprawniejszy transport

Jednym z najistotniejszych elementów naszej strategii dotyczącej środowiska naturalnego jest efektywny system logistyczny. Stale go rozwijamy i ulepszamy według następujących zasad:

  • tworzymy produkty w taki sposób, aby możliwie najefektywniej wykorzystywać materiały służące do ich produkcji — dzięki temu możemy zmieścić większą ilość w tej samej kubaturze;
  • tworzymy wydajny system dystrybucji, a nasze ciężarówki opuszczają magazyn zawsze w pełni załadowane;
  • utrzymujemy wysoki poziom usług i dostarczamy całość zamówienia w pierwszej dostawie, co ogranicza liczbę transportów do absolutnego minimum; 
  • wybieramy dostawców blisko naszych placówek;
  • zamawiamy surowce odpowiedzialnie, tak aby nasi dostawcy mogli maksymalnie wykorzystać swoją flotę pojazdów.

Opakowania i recykling

Konieczność pakowania

Pakowanie musi odbywać się sprawnie, aby produkty były bezpieczne i zachowały swoje właściwości. Uszkodzony produkt nie nadaje się do użytku, więc cała energia i wysiłek włożony w jego wyprodukowanie idzie na marne. W Europie specjalna dyrektywa UE określa normy prawne, które muszą być spełnione w przypadku opakowań.

Kto jest odpowiedzialny za recycling?

W większości krajów Europy obowiązek zbierania i przetwarzania zużytych opakowań spoczywa na producencie. W efekcie firma wprowadzająca na rynek produkt wraz z opakowaniem ponosi finansową odpowiedzialność za odzyskanie surowców w sposób najskuteczniejszy i najbezpieczniejszy dla środowiska. Zbiórką i przetwarzaniem zazwyczaj zajmują się organizacje non-profit, co jest oznaczone odpowiednim logo na opakowaniu, np. zieloną kropką (Green Dot).

Jak wygląda nasze zaangażowanie?

SCA mocno angażuje się w projekt Green Dot w niemal wszystkich krajach Europy. Oznacza to, że stanowimy integralną część systemu finansowania odzysku materiałów z naszych opakowań. Działamy także w duchu Dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, co znajduje swoje odzwierciedlenie w naszej procedurze rozwoju produktów, a także doborze dostawców i materiałów.

Używane przez nas surowce

Co zawierają nasze produkty?

Wkłady chłonne TENA generalnie zawierają następujące materiały: rdzeń chłonny, będący mieszaniną pulpy celulozowej i polimeru superabsorpcyjnego SAP (ang. Super Absorbent Polimer), przepuszczalna warstwa włókniny nietkanej oraz folia polietylenowa lub oddychająca warstwa ochronna.

Poszczególne warstwy są połączone klejem i uzupełnione elementami zapobiegającymi przeciekaniu, w tym elastycznymi włóknami podłużnymi i wokół pasa. Stosowane są także różne mechanizmy mocowania produktów, takie jak taśmy, pasy, zaczepy i pętle.

Krótkie definicje materiałów 

Pulpa celulozowa
Pulpę celulozową wyrabia się z drewna. Zawiera ona włókna celulozy. Jest to odnawialny i biodegradujący materiał naturalny, który zazwyczaj stanowi ponad połowę wagi produktu. Cała pulpa celulozowa jest poddawana wybielaniu w celu osiągnięcia maksymalnej chłonności. W procesie wybielania nie stosuje się chloru (ang. Elementary Chlorine Free — ECF), dzięki czemu nie jest używany chlor gazowy.

Polimer superabsorpcyjny SAP

Polimer superabsorpcyjny SAP występuje w postaci małych, białych cząstek, które są w stanie wchłonąć i zatrzymać wewnątrz bardzo duże ilości moczu. Strukturą chemiczną tego polimeru jest poliakrylan usieciowiony pozyskiwany z ropy naftowej.

Warstwa włókniny nietkanej

Warstwa włókniny nietkanej to cienka materiałowa powłoka, której włókna mogą być gładkie, chropowate, syntetyczne lub naturalne. Produkcja włókniny nietkanej może odbywać się na kilka sposobów i w różnych przedziałach wagi powierzchniowej. W produktach TENA wykorzystywane są głównie dwa rodzaje warstw włókniny: spunbond lub thermobond.

Folia polietylenowa

Folia polietylenowa pełni w naszych produktach higienicznych rolę bariery powstrzymującej płyn. W niektórych produktach TENA folia polietylenowa może być laminowana warstwą włókniny nietkanej i wtedy tworzy ostatnią powłokę produktu.

Klej topliwy lub zwykły

Substancje klejące używane do łączenia poszczególnych elementów naszych produktów to kleje topliwe będące mieszanką różnych rodzajów polimerów i żywicy. Używane przez nas żywice są całkowicie syntetyczne.

Włókna elastyczne

Włókna elastyczne używane w produktach TENA są wykonane z poliizoprenu lub poliuretanu. Oba materiały są wytwarzane z ropy naftowej lub gazu ziemnego. W produktach TENA nigdy nie są stosowane włókna z naturalnej gumy.

Gospodarka odpadami

Co się dzieje dalej?

Wszystkie produkty TENA są przystosowane do współczesnych metod utylizacji odpadów. Produkty higieniczne stanowią zaledwie niewielki procent łącznej utylizacji odpadów i stosowanie oddzielnych metod utylizacji tylko do tych produktów zazwyczaj nie jest korzystne dla środowiska naturalnego.

Poniżej znajduje się krótki opis najczęściej stosowanych metod utylizacji odpadów:

Wysypiska

Wysypiska są nadal najpowszechniejszym sposobem utylizacji odpadów z gospodarstw domowych. Mogą one uwalniać gazy cieplarniane (np. dwutlenek węgla lub metan) i są najmniej pożądaną formą utylizacji odpadów. Wysypiska przyczyniają się także do marnotrawstwa zasobów, ponieważ materiały, z których wykonane są zużyte produkty, nie są ani ponownie wykorzystywane, ani odzyskiwane. Prawodawstwo w Europie zmierza w kierunku likwidacji wysypisk.

Spalanie i odzyskiwanie energii

Spalanie i odzyskiwanie energii ze zużytych produktów jest z pewnością preferowaną opcją utylizacji odpadów. Nasze produkty są wykonane w 50 % z pulpy celulozowej, która może służyć jako biopaliwo. Jeśli to źródło energii zastąpi paliwa kopalne, korzyść dla środowiska będzie oczywista. Nasze produkty dla osób z inkontynencją nie zawierają żadnych materiałów ani związków chemicznych mogących powodować emisję szkodliwych substancji.

Kompostowanie

Po pierwsze zdecydowanie odradzamy wszelkie formy kompostowania zużytych produktów higienicznych w domu, ponieważ wiąże się to z ryzykiem rozsiewania pozostałości medycznych i szkodliwych substancji mikrobiologicznych (w niektórych krajach jest to także zabronione prawem). W kompostowniach przemysłowych recycling zużytych produktów dla osób z inkontynencją jest procesem trudnym. Usunięcie elementów plastikowych może oznaczać konieczność instalacji maszyn i wzmożone zużycie energii. Alternatywą dla kompostowni jest biogazyfikacja, czyli proces uwalniania metanu, który można następnie wykorzystać jako źródło energii.

Produkty jednorazowe czy wielorazowe?

Argumenty za i przeciw

Od niedawna toczy się dyskusja na temat wpływu produktów jednorazowych na środowisko naturalne w porównaniu z produktami wielorazowego użytku. Niektóre porównania koncentrują się na wpływie produkowanych odpadów. Wpływ każdego produktu na środowisko naturalne należy jednak oceniać w perspektywie całego cyklu jego życia: od przetworzenia surowców przez proces produkcji, sposób użytkowania produktu aż po jego utylizację. Wybierając produkt na podstawie tylko jednego kryterium ekologicznego (takiego jak odpady stałe), ignoruje się wpływ innych czynników, takich jak zanieczyszczenie powietrza i wody lub stały pobór energii.

Stanowisko niezależne

W 2005 r. w Wielkiej Brytanii opublikowano raport LCA porównujący wpływ na środowisko naturalne pieluch materiałowych i jednorazowych. Z punktu widzenia ekologii zamieszczone tam wnioski nie wskazują jednoznacznie na żaden z produktów. Oba wiążą się z emisją zanieczyszczeń i zużyciem energii, wody oraz surowców. Z badań wynika, że używanie pieluch materiałowych wiąże się z większym zużyciem wody i emisją zanieczyszczeń w wodzie w porównaniu z pieluchami jednorazowymi, które z kolei generują więcej odpadów stałych i wymagają więcej surowców do produkcji.

Uwagi końcowe dotyczące produktów jednorazowych

Zalety pieluch jednorazowych, zarówno dla pacjentów, jak i instytucji, pozostawiają znacznie mniej wątpliwości. Współczesne pieluchy jednorazowe oferują wysoki stopień chłonności, przez co są bardzo suche i zmniejszają ryzyko występowania podrażnień skóry u pacjentów. Pomagają także minimalizować zapachy oraz ograniczają koszty związane z praniem i pielęgnacją chorych w instytucjach.

Powrót