Zobowiązania ekonomiczne

Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój sięga dalej niż kwestie związane ze środowiskiem naturalnym. Odgrywamy również ważną rolę w społecznościach w jakich działamy, zapewniając miejsca pracy i inwestycje.

Jesteśmy dumni z tego, że tworzymy bezpieczne, sprawiedliwe i inspirujące środowisko pracy. Aby zagwarantować, że nasza działalność prowadzona jest zgodnie z naszymi kluczowymi wartościami korporacyjnymi, jakimi są Szacunek, Doskonałość i Odpowiedzialność, opracowaliśmy własny Kodeks postępowania zawierający wytyczne na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, praw człowieka, etyki biznesowej, relacji pracowniczych i zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej.